logo relax kemp
sruby relax

"Nová Živohošť je městem krásy, lásky a bohaté historie. Jedná se o úžasné místo obklopené přírodou, kde najdete klid, umocněný pohodlím, v našich nových dřevěných srubech.”Pravidla a řád pobytu

Smlouva o  krátkodobé soukromé rodinné ubytováni 

 

1. Každý zájemce (dále jen „Host“) o ubytování je povinen předložit na recepci resortu – ve hlavní budově s levé strany svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad) a napiše čestné prohlášení zdravotního stavu.

2. Resort vydá Hostu při řádném přihlášení kod na vstup , Vratná kauce:1000Kč.(slouží pro pokrytí případných škod, závěrečný úklid, vyneseny odpad a tak dal…) bude vrácena při řádném předání srubu – v den odjezdu.

3. Ubytování nebude poskytnuto osobám postiženým infekčním onemocněním, kožními parazity, osobám zahmyzeným a odpor budících, osobám pod vlivem alkoholu nebo vlivem omamných látek nesmí se nosit žádné zbraně,střelivo,omamné nebo psychotropní látky apod.

4. Resort ubytuje zájemce v době od 16 hodin do 20 hodin, pokud nebylo dohodnuto jinak. Do té doby je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Pokud se host do dané hodiny neubytuje nebo nesdělí hodinu pozdního příjezdu předem recepci, je resort oprávněn rezervaci zrušit a pokoj vrátit do prodeje.

5. Dřívější ubytování hosta je možno pouze po předchozí domluvě s personálem recepce resortu a uvedením tohoto požadavku v závazné objednávce.

6. Resort má právo požadovat garanci na pobyt zálohou ve výši 100% ceny pobytu a objednaných služeb.

7. Pokud se Host ubytuje před 8:00 hodinou ranní, účtuje se Hostu doplatek pokud není s Hostem předem dohodnuto jinak.

8. V případě prodloužení ubytování ze strany Hosta, může resort Hostu nabídnout např.z důvodu obsazenosti resortu i jiný pokoj než ten ve kterém byl původně Host ubytován.

9. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednaná jinak, uvolní host poslední den pobytu nejpozději v 10:00 hodin. Pokud opustí resort později nebo zde nechá své věci, bude

mu naúčtována cena ubytování v plné výši za další den.

10. Host je povinen dbát bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů. V době od 22:00 hodin do 6:00 hodin je návštěvník povinen dodržovat noční klid tj. nerušit

ostatní ubytované Hosty v resortu. Host je především povinen nezatěžovat ostatní Hosty nadměrným hlukem, a to především s důrazem na noční klid. V případě rušení

nočního klidu je Hotel oprávněn okamžitě Hostovi zrušit pobyt bez náhrady ceny za tento pobyt.

11. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji světla, zavřít okna, uzavřít pokojové dveře a odevzdat resortu klič od srubu na recepci.

12. V pokoji a v celem arealu nesmí Host bez souhlasu vedení resortu přemísťovat zařízení,nabitek provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

13. Kouření,zapalování svíček ve srubu,nadmírní ohen v krbu je přísně zakázáno pod pokutou –se radi podle servicu a oprav ,- Kč a vystěhováním Hosta ze srubu bez možnosti náhrady již uhrazených služeb.

14. V resortu a zvláště v pokoji není dovoleno Hostu používat vlastní elektrické přístroje, kromě holicích strojků, vysoušečů vlasů, nabíječů mobilních zařízení . Host je povinen po použití přístroje vypnout a zajistit je tak, aby nevzniklo poškození majetku nebo požár. V celém resortu je přísně zakázáno zapalovat svíče.

15. V pokoji může Host přijímat návštěvy pouze se souhlasem příslušného pracovníka resortu, a to po dobu od 08.00hod do 20.00hod. Každá návštěva se musí při příchodu nahlásit a při odchodu odhlásit na resortove recepci. Za návštěvu,je treba uhradit poplatek podle ceníku,osoba která zůstane v pokoji po 22.00hod, je resort oprávněn účtovat cenu pobytu za jednu noc bez naroku na lužko.Výmena hostů je neprípustná.Zalohá není vratná.

16. V resort na recepci se nachází lékárnička se základním vybavením.

17. Za bezpečnost nezletilých dětí v resortu nesou odpovědnost jejich zástupci.Provozovatel učinil všechna opatření,aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných,Provozovatel nenese při provozu zodpovědnost za zdraví ubytovanych.

18. Pobyt domácích zvířat ve srubu je zakázán.

19. Za ubytování a další poskytnuté služby je Host povinen zaplatit ceny v souladu ceníkem platným v den příjezdu, není-li předem sjednáno jinak. Účet je splatný při předložení .

20. Hosté mají možnost seznámit se s rozsahem zpracování svých osobních údajů, a to zejména ve Ubytovací knize papírové podobě na recepci resoru.

21. Host je povinen nahlásit jakoukoliv zjištěnou vadu v pokoji pracovníkům resortu.V případě, že tak neučiní, má se za to, že pokoj byl předán hostovi v zcela bezchybném stavu.

22. V případě, že pracovníci resortu zjistí na pokoji během nebo po ukončení pobytu vzniklou škodu, má host povinnost tuto škodu uhradit.

23. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že jej poruší, má resort právo od smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb odstoupit před uplynutím sjednané doby.

24. Ochrana spotřebitele:Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení - občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Sruby Relax Zivohošt´, jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

a) Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Středočesky kraj,Nová Živohošt´143,Obec:Křečovice 257 56,

    Sruby Relax Živohošt´,Tel: +420776770848, recepce@sruby-relax-zivohost.cz

b.) označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování;

с.) cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je oznámena klientovi před dokončením rezervace. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty daně , bez poplatku; Mistní poplatek z pobytu se učtují zvlášt´ za každu osobu na noc.

d.) způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování  na bankovní účet ubytovatele,

jehož číslo a kod symlouvy ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně: e-mail,sms.

e) v souladu s ustanovením občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

f) označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o

ubytování: Česká republika;

g) údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk;

Dále žádáme návštěvníky, aby:
• nešlapali po ložním prádle v obuvi .
• Ztráta klíče -se radi podle servisu a oprav!!!- Kč poplatek.
• Rozbité okno,dveře nebo jiné materiální škody způsobené v celem arealu se radi podle servisu a oprav!!! -  Kč poplatek.
• nepsali po zdech a postelích - pod pokutou dle velikosti znečištění.
• nelezli ze srubu  ven oknem.
• nevynášeli inventář z srubu a neměnili rozmístění ve srubu
• neničili záhony a zeleň v celém  resortu
* očistit obuv před vstupem do srubu převzut se----------- mame pripravene převzuvky
*odpadky odnest na určité misto. Zaverečny uklid 400kč./srub, 200kč./chata
*
 
Dále žádáme návštěvníky v poslední den pobytu, aby :
1. předali srub do 10 hodiny ráno - pokud se nedohodne jinak.
2. srub předávali zametený, vytřený..
3. nahlásili veškeré škody, které v době pobytu způsobili.
4. povlečení a klíče od srubu, se odevzdávají vždy na recepci.
 
Ostatní
• Při použití (pouze vyhrazeného) ohniště se držet bezpečnostními a protipožárními předpisy. Ohniště a jeho okolí řádně uklidit. Je možné si zapůjčit sekeru na přípravu dřeva a opékací vidlice na uzeninu.
• Parkování vozidel je umožněno v ukazanem místě areálu.
• Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v srubech. Ubytovací zařízení ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.
• Zrušení ubytování se řídí stornovacími podmínkami.  Ubytovací podmínky jsou stanoveny v ubytovacím řádu. Ten je viditelně vyvěšen na budově recepce a u každém srubu.
 
Stornovací podmínky
1. 
Bez možnosti vracení peněz .

Děkujeme za dodržování tohoto řádu a přejeme Vám příjemný pobyt v Relax Centru Živohošť 

 

Rezervovat pobyt


zásadami ochrany osobních údajů